สล็อตแตกง่ายก.ล.ต. โต้ ‘ชัยวุฒิ’ หลังถูกโบ้ยว่าไม่ทำหน้าที่ ทำ ปชช. ถูกโกง FOREX 3D

สล็อตแตกง่ายก.ล.ต. โต้ ‘ชัยวุฒิ’ หลังถูกโบ้ยว่าไม่ทำหน้าที่ ทำ ปชช. ถูกโกง FOREX 3D

ก.ล.ต. โต้ ชัยวุฒิ ยืนยันว่า Forex-3D ไม่ได้อยู่ใน ก.ล.ต. สล็อตแตกง่ายหลังถูกโบ้ยว่าไม่ยอมทำหน้าที่ จนทำประชาชนสูญเงินหลายหลื่นล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่อนแถลงโต้ตอบ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ที่ได้วิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของ กลต. ถึงปม Forex-3D จนส่งผลให้ประชาชนเสียหายหลายหมื่นล้านบ้าน

ก.ล.ต. ระบุว่า ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา 

ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล อาทิ การระดมทุนจากการเสนอขายหลักทรัพย์ เช่น หุ้นและหุ้นกู้ หรือการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การกระทำอันไม่เป็นธรรม ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย

ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้บริการ เช่น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม จัดการกองทุนส่วนบุคคล

ส่วนผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ประกอบด้วย ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น

ขณะที่ธุรกิจการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex หรือ FX หรือ Foreign Exchange) ไม่ถือเป็นธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศต้องทำกับผู้ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้น เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ได้รับใบอนุญาตได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th

ปัจจุบัน ยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากผู้ใดให้บริการดังกล่าวในประเทศไทยจะมีความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ขณะที่ แชร์ลูกโซ่ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายอาญาความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527

ในกรณีที่ ก.ล.ต. ได้รับการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ก.ล.ต. จะนำรายชื่อขึ้นไว้ใน Investor Alert บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. และแอปพลิเคชัน SEC Check First และประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนเป็นระยะ

รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงลึกในกรณีที่เป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ก.ล.ต. และหากเข้าข่ายการกระทำที่อาจผิดกฎหมายอื่น ก.ล.ต. พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือชี้เบาะแส มาที่ ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1207 หรือ เฟซบุ๊กเพจ สำนักงาน กลต. หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th รวมทั้งสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนตลาดทุนและการซื้อขายตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้ที่ www.smarttoinvest.com

ตามที่ได้ยืนราคาครั้งสุดท้ายส่งให้จําเลยที่ 3 และที่ 4 ภายในระยะเวลา ที่กําหนด จําเลยที่ 3 และที่ 4 จึงมีหน้าที่ต้องนําบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาในการก่อสร้างของ จําเลยที่ 5 เสนอให้คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณา แต่จําเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่นําบัญชีแสดงปริมาณ วัสดุและราคาในการก่อสร้างดังกล่าวเสนอคณะกรรมการประกวดราคา

โดยรายการในส่วนของงานฐานรากที่ เสนอราคาเสาเข็มตอกรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.mo X 0.mo x 21 เมตร มีราคาต่ำกว่าราคากลางของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และราคาของกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่กําหนดไว้

เมื่อพิจารณา เอกสารการประกวดราคา ข้อ 6.1 และข้อ 6.5 วรรคสอง แล้วเห็นได้ว่าราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดําเนินงานตามสัญญาได้ ต้องพิจารณาจากราคารวมเป็นสําคัญ การพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา จึงต้องพิจารณาในภาพรวมตามความเหมาะสมและอยู่ภายในวงเงินที่จําเลยที่ 5 เสนอราคาสล็อตแตกง่าย